Takstblad og Vedtægter

Tilslutning og forsyning sker efter de til enhver tid gældende vedtægter for I/S Houlbjerg Vandværk
og det af Favrskov kommune udarbejdede "Regulativ for almene vandværker".

Aflæsningskort udsendes hvert år i december - aflæsning senest 31. december

Betaling opkræves i 1-4 rater pr. år afhængig af forventet forbrugTakstblad for perioden:      01.01.2024 – 31.12.2024
Takstblad for 2024 kan hentes her


Tidligere års takstblad
Takstblad for 2023 kan hentes her

Takstblad for 2022 kan hentes her


Vedtægter for Houlbjerg vandværk I/S


Navn og hjemsted.
§ 1.
Selskabet er et interessentselskab, hvis navn er Houlbjerg Vandværk I/S
Selskabet har hjemsted i Favrskov kommune (tidligere Langå kommune).


Formål
§2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandlovsforsyning og det
for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal
dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige
udvidelser, smat at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf
afledte forhold.


Medlemmer
§ 3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af
selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er
medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


Medlemmernes rettigheder
§ 4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af
Langå kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.
§ 5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav
gøres gældende ved domstolene.
2
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende
indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad
– herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom , er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo –
forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring
indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager
ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er
betalt.
Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst og pantstiftende, på
ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.


Udtræden af selskabet.
§ 6
Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændig
matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.


Levering til ikke-medlemmer, (købere).
§ 7
Institutioner - som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige
omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få
leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt
vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb
fra selskabet.
bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.


Generalforsamling
§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
3
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages
varsel ved annoncering i en lokal avis, eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med
angivelse af dagsordenen.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en
måned efter regnskabsårets udløb.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1+ af medlemmerne fremsætter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter medtagelsen af
begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der
underskrives af dirigenten.


Stemmeret og afstemninger
§ 9
Hvert medlem har èn stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun
afgive yderligere èn stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære
generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelse træffes ved simpel
stemmeflertal.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til
stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder
bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken
forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede.


Bestyrelsen
§ 10
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmer for 2 år ad gangen, idet der
hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
4
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået
stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende
valgperiode.
Alle interessenter er pligtige at modtage valg til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted., men
interessenterne er ikke pligtige til at modtage genvalg, før der er hengået lige så lang tid, som de
sidst har fungeret som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og
ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og
vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af
de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inklusiv eventuelle henlæggelser, skal
forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og /eller overtrædelse af
konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


Tegningsret
§ 11
Selskabet tegnes af formanden i forening med èt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.


Regnskab.
§ 12
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan
ikke udbetales medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


Opløsning
§ 13
Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom
opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med
et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9
angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
5
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


Ikrafttræden
§ 14
Selskabets vedtægter er sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2016
De træder i kraft den 30. marts 2016.
_______________________
dirigent
bestyrelsen:
____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________